COMISIA METODICA INVATAMANT PRIMAR
SCOALA ,,DIMITRIE ION GHICA” RADOVANU
PROIECT DE COOPERARE
“CARTEA , PRIETENA MEA”

ARGUMENT:
Constatăm cu tristeţe că elevii manifestă un interes tot mai scăzut pentru minunata lume a cărţilor, acordând tot mai puţin timp lecturii suplimentare. Cauzele sunt binecunoscute. Lectura se află într-o luptă cu adversari foarte puternici: televizorul, calculatorul personal, publicaţiile de toate tipurile, unele activităţi distractive care nu au nimic în comun cu procesul instructiv-educativ şi care tind să înlocuiască sau chiar să elimine lectura din viaţa elevilor.
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsim modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Activităţile la biblioteca şcolii contribuie la dezvoltarea interesului pentru lectură, dintre care amintim:
-prezentarea sălii şi a modului de aranjare a cărţilor în rafturi, pe tematici;
-explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;
-cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care doreşte să o împrumute.
Cu ocazia şezătorilor literare vor fi invitaţi şi părinţii elevilor ; cu această ocazie
se va demonstra părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Vom folosi, tot pentru stimularea interesului pentru lectură, şi jocurile literare în diferite forme: jocuri de rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, jocuri de competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi descrieri din diferite locuri.
Introducerea elementului de concurs în activităţile de lectură stimulează dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, determinându-i să citească cât mai mult.
Dacă lectura elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea personalităţii elevilor din punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii lor spirirtuale.
Realizarea sarcinilor lecturii suplimentare depinde direct de devotamentul, pasiunea şi măiestria cadrului didactic, de modalităţile folosite de acesta pentru sădirea, cu pricepere şi discreţie a interesului şi preţuirii pentru îmbunătăţirea minţii şi înnobilarea sufletului, cu ajutorul cărţii. Cartea este supertul nelipsit activităţii educaţionale în perioada de formare a celor ce peste ani vor deveni “pilonii de transformare şi perfecţionare a realităţii”. Ea este izvorul ce ne potoleşte setea de informaţie, de “trăire”, este cea care ne însoţeşte în lungul drum al propriei realizări, un drum care poate dura toată viaţa.
PARTENERI:
1.Biblioteca Şcolii Generale “Dimitrie Ion Ghica” Radovanu-Bibliotecar profesor documentarist Luca Dorina
2.Biblioteca Comunală– Bibliotecar Bogatu Ionela
DURATA:
octombrie 2011- iunie 2012

SCOPUL:
-cultivarea interesului elevilor pentru lectură.
GRUP ŢINTǍ:
-elevii claselor I-IV
RESURSE UMANE:
-cadre didactice;
-bibliotecar;
-consiliul reprezentativ al părinţilor.
RESURSE MATERIALE:
-fondul de carte existent în biblioteca clasei;
-materiale informative şi formative existente la bibliotecă;
-portofolii;

OBIECTIVE GENERALE:
-îmbunătăţirea relaţiei Şcoală-Bibliotecă’
-dirijarea şi controlul lecturii atât de câtre cadrele didactice cât şi de către părinţi.
OBIECTIVE SPECIFICE: La finalizarea proiectului , elevii vor fi capabili ;
-să manifeste interes pentru lectura unor texte variate literare sau non-literare;
-să identifice expresiile frumoase pe care să le utilizeze în compuneri;
-să recite poezii prevăzute în programa şcolară şi-n afara ei;
-să relateze conţinutul unei opere literare;
-să selecteze trăsăturile pozitive de caracter ale personajelor;
- sa inteleaga rolul bibliotecii si sa utilizeze serviciile acesteia;
-sa inceapa injghebarea propriei biblioteci;
-sa participe la imbunatatirea fondului de carte din biblioteca clasei;

CALENDARUL PROIECTULUI:
octombrie : implementarea proiectului
-prezentarea proiectului şi stabilirea echipei;
-elaborarea si aplicarea unui chestionar pentru elevi privind interesul acestora pentru lectura; centralizarea si interpretarea rezultatelor chestionarii elevilor;
noiembrie –decembrie : activitati de implementare a proiectului
-vizitarea bibliotecilor Şcolare şi Comunale şi completarea fişelor de împrumut a cărţilor;
-întâlnire cu bibliotecarii;
-lecţii de popularizare a cărţilor accesibile vârstei lor;
-organizarea expoziţiilor de carte;
ianuarie –evaluare partiala
concurs literar;( recitari din poezia lui Mihai Eminescu);
februarie-aprilie-activitati de implementare a proiectului
-şezători literare;
-medalion literar consacrat aniversării unui scriitor;
-concursuri literare;( recitari din poezia lui Mihai Eminescu);
-“Dimineaţă de basm”-încercare proprie de creaţie literară;
-cultivarea unei pasiuni pentru lectura;
-vizite la casele memoriale ,,Ion Luca Caragiale” –Ploiesti, ,, Tudor Arghezi Martisor -Bucuresti”;
-dezlegarea unor rebusuri ce au legătură cu lectura citită;
mai –evaluare finala


PRODUS FINIT:
-realizarea unei expoziţii de desen cu scene din poveşti;
-realizarea unei expoziţii de colaje cu scene din poveşti şi poezii;
-realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale elevilor;
-realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre scriitorii cu care au luat contact;
ECHIPA DE PROIECT:
Invatatorii de la clasele I-IV:
CHELARU IOANA
SERBAN ANISOARA
ROSCOVARU ADINA
DRAGHICI MIHAELA
CIRLIG MARIAN
NOATA ANISOARA
IACOB ELENA
IONITA ALEXANDRA