Comisia metodica invatamant primar Scoala Radovanu

Numele si prenumele
Functia
Clasa
Grad didactic
Sarcini
Chelaru Ioana
invatator
I A
I
1. întocmeşte dosarul comisiei metodice şi răspunde de completarea acestora cu materialele aferente;
2. efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare;
3. prezintă membrilor comisiei informări asupra activităţii semestriale şi anuale;
4. participă la toate activităţile iniţiate de directorul unităţii de învăţământ;
5. stabileşte împreună cu membrii comisiei tematica şedinţelor comisiei şi o supune spre aprobare directorului unităţii de învăţământ;
6. răspunde în faţa directorului sau a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei;
7. organizează tematica orelor de formare pentru membrii comisiei în domeniul informatic.
Cirlig Marian
profesor invatamant primar si prescolar
III A
I
1. preia sarcinile şefului de comisie metodică pentru învăţământul primar în cazul în care acesta lipseşte de la anumite activităţi;
2. întocmeşte procesul-verbal la fiecare dintre şedinţele comisiei metodice;
3. atunci când este desemnată de şeful de comisie metodică sau de directorul unităţii, efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare;
4. monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
5. se ocupa de organizarea concursului Media Kinder.
Serban Anisoara
invatator
I B
I
1. centralizeaza materialele prezentate de membri comisiei la activitatile desfasurate la cercurile pedagogice
Ionita Alexandra
invatator
IV B
I
1. ridică săptămânal publicaţiile de specialitate de la poştă;
2. se ocupă periodic de reînnoirea abonamentelor la publicaţiile de specialitate;
3. asigură copierea şi multiplicarea diferitelor materiale apărute în publicaţiile de specialitate şi distribuirea acestora membrilor comisiei,
Iacob Elena
invatator
IVA
I
1. informează membrii comisiei prin diferite mijloace (oral, scris) despre acţiunile desfăşurate în cadrul comisiei sau la nivel zonal / judeţean;
2. asigură legătura comisiei metodice cu comitetele de părinţi de la clasele primare:
3. centralizează planurile de recapitulare semestrială / anuală.
Roscovaru Adina
profesor inv primar si prescolar
II A
I
1. centralizează testele de evaluare iniţială / sumativă (sfârşit de semestru sau de an şcolar);
2. centralizează graficele cu tematica şedinţelor cu părinţii şi a lectoratelor.

3. monitorizeaza completarea zilnica a condicii de prezenta pentru invatamantul primar
Draghici Mihaela
institutor
II B

1. asigura legatura comisiei metodice cu celelalte comisii metodice organizate in scoala;
2. centralizeaza orarul disciplineor scolare unde predau profesorii la ciclul primar3. se ocupa de organizarea concursului Micul Matematician
Noata Anisoara
invatator
III B
I
1. centralizează organizarea activităţilor de pregătire specială a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură sau a elevilor cu performanţe (consultaţii, meditaţii)
2. face parte din Comisia de redactare a orarului scolar;
3. coordoneaza activitatea specifica pentru desfasurarea in bune conditii a concursurilor specifice pentru clasa a IV a (olimpiade scolare);


Site creat de Marian Cirlig la 25 noiembrie 2010 *Ultima editare - la 5 decembrie 2011